กรุณารอสักครู่...
EN
English 

วิปัสสนากรรมฐาน

นอกเหนือสิ่งใด ๆ ทางรีสอร์ทยังจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษ ซึ่งได้ดำเนินการสอนมากว่า 40 ปี โดยเริ่มจาก การสอนที่บ้านตนเอง และเนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ต่อมาทางรีสอร์ทจึงจัดสถานที่ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ภายใต้หลักสูตรของ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เป็นหลัก ผู้เข้ารับการอบรมจะพัฒนาสติจนเกิดปัญญา รู้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง สามารถใช้ในชีวิต ประจำวันพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดปัญญาต่อตนเอง สร้างครอบครัวและสังคมให้สันติสุขได้ในที่สุด เชิญทุกท่านที่สนใจ ต่อเติมบุญด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมอบรม โดยติดต่อขอลงทะเบียน และระเบียบการได้ที่ ตรงนี้

โทร: 080-728-8778, 087-995-5799, 089-886-2282

Seminar
Seminar
Seminar