โรงแรม & รีสอร์ท กระท่อมหิน นันทภัค
แบบฟอร์มสมัครงาน ออนไลน์
 
 
  ข้อมูลเบื้ิองต้น
ตำแหน่งงานที่ต้องการ * 1.
    2.
เงินเดือนที่ต้องการ *  
ทราบการรับสมัครจาก *  
 
 
ชื่อ - นามสกุล *  
วัน / เดือน / ปี เกิด *  
อายุ *   ปี เชื้อชาติ *  
สัญชาติ *   ศาสนา *  
สถานภาพ *   โสด   สมรส   หย่าร้าง  
 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
(ที่สามารถติดต่อได้)
*  
อำเภอ *   จังหวัด *  
รหัสไปรษณีย์ *   โทรศัพท์/มือถือ    
อีเมล์ *  
 
  ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา *  
วุฒิที่ได้รับ *  
ปีการศึกษาที่จบ *  
เกรดเฉลี่ย *  
 
  ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาต่างประเทศ    
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ *    
ภาษาอื่นๆ (ระบุ)    
 
 
ท่านมีรถส่วนตัวหรือไม ? * มี       ไม่มี ถ้ามี โปรดระบุชนิดรถ  
ท่านขับรถได้หรือไม่ ? * ได้      ไม่ได้      
 
  ประวัติการทำงาน
ลำดับที่ 1.
เริ่มต้นทำงาน : สิ้นสุด :
ชื่อนายจ้าง,บริษัท
และที่อยู่
:
ตำแหน่ง : เงินเดือน :
สาเหตุที่ออก :
 
 
ลำดับที่ 2.
เริ่มต้นทำงาน : สิ้นสุด :
ชื่อนายจ้าง,บริษัท
และที่อยู่
:
ตำแหน่ง : เงินเดือน :
สาเหตุที่ออก :
 
 
ลำดับที่ 3.
เริ่มต้นทำงาน : สิ้นสุด :
ชื่อนายจ้าง,บริษัท
และที่อยู่
:
ตำแหน่ง : เงินเดือน :
สาเหตุที่ออก :
 

วันที่สามารถเริ่มงานได้ * : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ